Go Forest logo

Algemene voorwaarden

I. – BEVESTIGING Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of met Go Forest worden gesloten, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze medecontractant, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. De Opdrachtgever erkent uiterlijk op datum van overeenkomst kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Protest tegen onze facturen en de algemene voorwaarden dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

II. – OMSCHRIJVING DER TE LEVEREN DIENSTEN EN UITBETALING Diensten worden geleverd en uitbetaald zoals bepaald in de overeenkomsten afgesloten tussen Go Forest en de Opdrachtgever alsook conform hetgeen is bepaald op de voorzijde van de factuur.

III. – VERGOEDINGEN 3.1. De vergoedingen zijn deze overeenkomstig hetgeen werd bepaald in de overeenkomst(en) afgesloten tussen Go Forest en de Opdrachtgever en zoals op de factuur vermeld, tenzij Go Forest zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van haar vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijzigingen in de structuur ervan. 3.2. Vermelde prijzen zijn steeds exclusief btw.

IV. – BETALING 4.1. Onze facturen zijn betaalbaar door de Opdrachtgever binnen de dertig kalenderdagen vanaf datum van de factuur. 4.2. Ingeval van niet-betaling na verzending van een ingebrekestelling  wordt het bedrag van de factuur verhoogd met een forfaitaire vergoeding a rato van 12 % met een minimum van 40 euro ten titel van schadebeding. Dit schadebeding is wederkerig en geldt dus ook in geval Go Forest diens verbintenissen niet zou nakomen na een ingebrekestelling door de Opdrachtgever.  Daarenboven is, van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet, vastgesteld in het kader van de wet d.d. 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (BS 07.08.2002). Dit artikel blijft geldig indien Go Forest op verzoek van de Opdrachtgevers afbetalingstermijnen of betalingsfaciliteiten toestaat.

V. OPSCHORTING EN ONTBINDING 5.1. Bij niet-betaling op de vervaldag, ingeval van wanbetaling, om welke reden dan ook, of bij niet-nakoming van contractuele verplichten, behoudt Go Forest het recht voor om:

VI. – hetzij éénzijdig de uitvoering van alle lopende opdrachten te schorsen, en dit na voorafgaande ingebrekestelling, waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen, en zonder dat dit voor de medecontractant aanleiding zal kunnen zijn om schadevergoeding te vorderen, maar onverminderd het recht voor Go Forest om zelf schadevergoeding te vorderen;

VII. – hetzij de overeenkomst, zonder voorafgaandelijke rechterlijke machtiging en na voorafgaande ingebrekestelling waaraan geen of geen nuttig gevolg werd gegeven binnen de acht dagen na datum van verzending, éénzijdig te ontbinden, onverminderd het recht voor Go Forest om schadevergoeding te vorderen.

5.2. Indien het vertrouwen van Go Forest in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever wordt geschokt door laattijdige betaling of wanbetaling, door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Go Forest , alsook hetgeen in de overeenkomst(en) met de Opdrachtgever werd bedongen, zich het recht voor van de Opdrachtgever de geschikte waarborgen te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt Go Forest zich het recht voor om de gehele opdracht en/of diensten of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de opdracht en/of diensten geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd.

In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake is in artikel 4.2., onverminderd de verplichte betaling van de eventueel reeds deels uitgevoerde opdrachten en/of diensten.

VI- OVERMACHT 6.1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt Go Forest van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak zal kunnen maken op schadevergoeding.

VII- AANSPRAKELIJKHEID 7.1. Onze aansprakelijkheid met betrekking tot de geleverde goederen en / of diensten is in elk geval beperkt tot het bedrag van de factuur waarop deze goederen en / of diensten betrekking hebben.

VIII- GESCHILLENREGELING 8.1. Ingeval van betwisting van onze facturen en/of algemene voorwaarden, zijn uitsluitend de rechtbanken te Oost-Vlaanderen bevoegd. 8.2. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

IX- De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door Go Forest verwerkt in het kader van de handelstrasanctie met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan Go Forest. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Meer informatie over de manier waarop Go Forest persoonsgegevens verwerkt vindt u op www.goforest.be in ons algemeen beleid hieromtrent: https://goforest.be/privacy-policy/.